LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ
Ngày tháng Họ tên Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm